Posted by: krusuu | 29 พฤศจิกายน 2011

Download เอกสารโครงงาน

 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 – 6/10 ที่เรียนในรายวิชา ง43202 ให้นักเรียน ทำการ Download เอกสารแม่แบบโครงงานได้แล้วนะครับ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสาร และนักเรียนจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ..

Advertisements

หมวดหมู่